Ďalšie oblasti poradenstva

Okrem oblastí pôsobenia, ktorých detailný popis nájdete v jednotlivých špecifikáciách našej expertízy, sa venujeme aj iným oblastiam práva, a to podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb klientov. Predovšetkým podporujeme klientov v procese verejného obstarávania, a to od pomoci pri vyhotovovaní a prekladaní ich ponúk a prípadnej účasti pri vyhodnocovaní ponúk, cez revízne postupy až po uzatváranie zmlúv či dodatkov k zmluvám vo verejnom obstarávaní. Náš tím má taktiež praktické skúsenosti v poskytovaní poradenstva v problematike čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie, štátnej pomoci a posudzovania regulačných otázok pre sektor železničnej dopravy. Rovnako máme skúsenosti so zastupovaním a poskytovaním právnej podpory klientom v konaniach pred Európskou komisiou podľa ZFEÚ. Rozšírenou právnou problematikou je v súčasnosti aj oblasť odpadového hospodárstva, pričom v tejto oblasti zastupujeme nie len výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona o odpadoch, ale aj organizácie zodpovednosti výrobcov, a preto sme spôsobilí okruh dotknutých právnych vzťahov posúdiť komplexne v rámci celej problematiky. Venujeme sa aj projektom v oblasti energetiky, výroby a distribúcie energii, alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energii. Poskytujeme právnu podporu aj pri rôznych čiastkových otázkach, s ktorými sa klienti stretnú pri svojej činnosti, napr. potrebe posúdenia dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v rôznych sférach aktivít, efektívneho nastavenia vnútorných noriem, vzdelávania v rôznych oblastiach práva, atď. V neposlednom rade pomáhame klientom aj v rámci tzv. tretieho sektora, a to od zakladania rôznych foriem právnických osôb s neziskovým charakterom až po právnu podporu pri vykonávaní činnosti týchto subjektov v rámci ich všeobecne prospešného charakteru.

 

Špecifikácia:

 • verejné obstarávanie
 • štrukturálne fondy EÚ
 • štátna pomoc, regulácia v sektore dopravy
 • infraštrukturálne projekty
 • odpadové hospodárstvo
 • energetika
 • compliance a AML
 • RPVS
 • trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb
 • offshores
 • nadácie, neziskové organizácie a občianske združenia

 

Zodpovední advokáti

 

Mgr. Peter Neštepný

Advokát & Partner

nestepny@stentors.eu

+421 907 891 846

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

Advokát & Partner

kordos@stentors.eu

+ 421 905 838 337

JUDr. Michal Hulena

Advokát & Partner

hulena@stentors.eu

+ 421 903 130 004

 

 

Najnovšie príspevky

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

 • Pon-Pia
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

PRAHA

 • Pon-Pia
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved