Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá. 

1.         Kto zodpovedá za plnenie povinností?

Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb v rámci advokátskej kancelárie Stentors advokátska kancelária s.r.o., so sídlom: Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 757 184  (ďalej len „My“ alebo „Stentors“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 908 745 471, e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu nášho sídla. V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že súčasťou nášho tímu sú aj advokáti vykonávajúci advokáciu samostatne, ktorých úlohou je sa spoločne so Stentors podieľať na poskytovaní právnych služieb, pričom za týmto účelom dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov aj týmito osobami ako spoločnými prevádzkovateľmi; všetky a akékoľvek povinnosti v súvislosti  ochranou osobných údajov plníme na základe dohody s týmito samostatne pôsobiacimi advokátmi My - Stentors. Okrem uvedeného pri spracúvaní osobných údajov v pracovnoprávnej a administratívnej oblasti sú určované účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb spoločne so spoločnosťou Stentors project advisory and consulting s.r.o.so sídlom: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 469 341 (ďalej len „Stentors project advisory and consulting s.r.o.")My - Stentors, plníme všetky a akékoľvek povinnosti v súvislosti ochranou osobných údajov v tejto oblasti na základe dohody so spoločnosťou Stentors project advisory and consulting s.r.o. 

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

 

2.         Čím sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1][1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.  

3.         Prečo spracúvame osobné údaje? 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a 
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

4. Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ

Súvisiace predpisy

 

Výkon povolania - poskytovanie právnych služieb klientom.

 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR).

 

Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky, Obchodný zákonník a iné súvisiace predpisy.

 

Poskytovanie iných ako právnych služieb klientom – napr. služby oprávnenej osoby partnera verejného sektora.

 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov.

 

 

Uzatváranie a plnenie zmlúv vrátane spracúvania a vytvárania objednávok, zmlúv, faktúr, dodacích listov, styk s bankou atď..

 

 

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.

 

Vedenie účtovníctva, vrátane pokladne, stavu majetku a záväzkov atď..

 

 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR.

 

Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty.

 

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory.

 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

 

 

Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR.

 

Zasielanie newslettrov, právnych notifikácií, výsledkov monitoringu právnych predpisov a pod. klientom prevádzkovateľa, resp. osobám oprávneným konať v mene klientov prevádzkovateľa.

 

Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať klientov o novinkách, resp. zmenách v právnej oblasti, ktoré môžu mať dopad na práva a povinnosti klienta. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa informovať klientov o týchto skutočnostiach, prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.

 

 

Zákon o advokácií, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník.

 

 

Zasielanie newslettrov, právnych notifikácií, výsledkov monitoringu právnych predpisov a pod. dotknutým osobám, ktoré nie sú klienti prevádzkovateľa.

 

 

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

 

Zákon o advokácií, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník.

 

 

Hľadanie vhodného zamestnanca prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke www.stentors.eu, vedenie databázy záujemcov o prácu po ukončení výberového konania a v prípade ďalšej potreby kontaktovanie záujemcu

 

 

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

 

Zákon o advokácii, Zákonník práce, Občiansky zákonník.

 

Vybavenie iného dopytu alebo otázky zaslanej prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke www.stantors.eu, ktorá sa netýka záujmu dotknutej osoby o prácu, vedenia databázy takýchto otázok alebo dopytov a kontaktovania dotknutej osoby.

 

 

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

 

Zákon o advokácii, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

 

Vedenie prijatej a odoslanej pošty, vedenie registratúry a zoznamov, štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu.

 

 

Čl. 89 GDPR.

 

Zákon o archívoch a registratúrach.

 

5.         Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, spoločnosti Stentors project advisory and consulting s.r.o., ktorá poskytuje prevádzkovateľovi administratívne a účtovné služby, našim účtovným poradcom, naším profesionálnym poradcom (napr. audítorom), Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. 

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci[1][2], sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu. 

6.         Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

7.         Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • invertárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu. 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi. 

8.         Ako o Vás získavame osobné údaje? 

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. 

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií. 

9.         Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore. 

10.       Spracúvanie súborov cookies 

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené pri ďalšej návšteve užívateľa. Cookies je možné rozoznávať podľa viacerých kritérií, pričom v ďalšom texte Vám vysvetlíme, aké typy cookies používame a čo je ich účelom.

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies), umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-esential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky, pričom pre ich povolenie je potrebné odkliknúť Váš súhlas. Ide o tieto cookies:

NEVYHNUTNÉ COOKIES (ESSENTIAL COOKIES)

 • Základné cookies: nevyhnutné cookies umožňujú základnú funkcionalitu webovej stránky, ako je jej bezpečnosť, správa siete a prístupnosť.
 • Funkčné cookies: tieto cookies môžu zvýšiť rýchlosť, s akou môžeme spracovať Vašu žiadosť, pretože nám umožňujú zapamätať si preferencie stránok, ktoré ste vybrali.

DOBROVOĽNÉ COOKIES (NON-ESSENTIAL COOKIES)

 • Analytické cookies: tieto súbory cookies nám umožňujú prostredníctvom služieb Google Analytics vylepšiť funkčnosť stránok sledovaním Vášho používania našej webovej stránky.
 • Cookies sociálnych médií: súbory cookies sociálnych médií ponúkajú možnosť pripojenia sa k Vašim sociálnym sieťam a zdieľania obsahu z našej webovej stránky prostredníctvom sociálnych médií (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn).
 • Reklamné cookies: reklamné cookies zhromažďujú informácie, ktoré pomáhajú lepšie prispôsobiť reklamu Vašim záujmom, a to v rámci našich webových stránok, ako aj mimo nich.

Naša webová stránka používa vlastné súbory cookies, ako aj súbory cookies tretích strán. Vlastné súbory cookies používame na účely dočasného zapamätania si údajov pri vypĺňaní formuláru na stránke www.stentors.eu/index.php/contact-us/napiste-nam. Na našej webovej stránke využívame aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics alebo tlačítka na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach, ako napr. na LinkedIn, Facebook, Twitter. Naša webová stránka pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné sí prečítať ich záasady súkromia alebo pravidlá používania služieb.

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka, či iné služby tretích strán fungovať. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. 

11.      Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

  

[2] Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.

 

 

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

 • Pon-Pia
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

PRAHA

 • Pon-Pia
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved