Články

Štát bude mať jednoduchší prístup k informáciám o majiteľoch či disponentoch bankových účtov

Napísal(a) Mgr. Erik Schváb

V máji 2022 nadobudol účinnosť zákon č. zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Zákon bude upravovať práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov, ktorý vybraným orgánom verejnej moci umožní elektronický prístup k informáciám o účtoch.

Povinnosť vybudovať centrálny register účtov vyplýva z európskych smerníc upravujúcich predchádzanie využívania finančných systémov na pranie špinavých peňazí. Zriaďovateľom a správcom registra účtov bude ministerstvo financií, pričom do prevádzky ho uvedie 1. januára 2023.

Napriek tomu, že Ministerstvo vnútra SR pôvodne chcelo zhromažďovať aj zostatky na účtoch ľudí a firiem, v zmysle prijatého Zákona bude register obsahovať len základné identifikačné údaje o platobných účtoch vrátane sporiacich účtov, ako aj údaje o majetkových účtoch cenných papierov, ktoré vedú obchodníci s cennými papiermi aj banky.

Oprávnenými subjektmi, ktorí si budú môcť v odôvodnených prípadoch vyžiadať údaje z registra sú napríklad osobitné útvary finančnej polície, orgány činnému v trestnom konaní a súdy na účel trestného konania, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba1.

Banky budú povinné elektronicky zapisovať údaje do registra na dennej báze a budú zodpovedať za správnosť a úplnosť údajov. Nesplnenie si tejto povinnosti bude správnym deliktom, za ktorý bude možné uložiť pokutu do výšky až 500.000 Eur.

Ministerstvo financií SR by malo ešte v lete 2022 vydať vyhlášku, ktorá upraví podrobnosti o prihlasovaní a zasielaní dát do registra.

Okrem nového Zákona bol novelizovaný aj  zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, a to konkrétne neobvyklá obchodná operácia, aby banky nahlasovali aj obchody, pri ktorých existuje odôvodnený predpoklad, že výnosy z nich nielen boli či budú použité na financovanie trestnej činnosti, ale aj súvisia s trestnou činnosťou. Takisto pribudne povinnosť dôkladnejšieho preverenia konečného užívateľa výhod.

 

 
 
___________________________________________________________________________________ 
[1] Úplný zoznam oprávnených osôb je uvedený v § 5 ods. 1 Zákona

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved