Články

Pozor na zmenu povinností pre podnikateľov

Napísal(a) Mgr. Peter Neštepný

Dovoľte nám informovať Vás, že s účinnosťou od 15.11.2021 je platiteľ povinný Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky oznámiť  každý vlastný bankový účet, ktorý bude používať na podnikanie, ktoré je predmetom DPH, a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil.

Táto povinnosť sa týka všetkých bankových účtov platiteľa spĺňajúcich vyššie uvedenú definíciu a bezodkladne oznamované musia byť aj  akékoľvek ich zmeny, doplnenia alebo zrušenia.

Oznámenie sa robí elektronicky, pomocou príslušnej funkcionality (tlačiva) zverejneného na  webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (www.financnasprava.sk). Po nadobudnutí účinnosti zákona je pre splnenie oznamovacej povinnosti pri existujúcich platiteľov stanovené prechodné obdobie – do 30.11.2021. Sankcia za nesplnenie je pokuta až do výšky 10.000 €.

Takto oznámené bankové účty budú zverejnené.

Okrem oznamovania bankových účtov upozorňujeme tiež na s tým súvisiace dopady týkajúce sa už existujúceho inštitútu ručenia za DPH (účinné od 01.01.2022). Dva z nich, ktoré považujeme za najpodstatnejšie, sú:

1.            Doplnenie nového písmena c) do § 69 ods. 14 zákona, ktorý definuje, ktoré dôvody sú prezumované ako  dôvody, kedy platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená.

Za takýto dôvod bude pokladané aj to, ak bude úhrada uskutočnená na iný ako je aktuálne oznámený bankový účet dodávateľa (v deň zadania prevodu).

Ak sa teda platiteľ bude chcieť vyhnúť vzniku rizika ručenia za daň dodávateľa, bude musieť od 01.01.2022 sledovať/overovať pri vykonávaní úhrad aj stav zverejnenia účtov svojich dodávateľov. Len podotýkame, že doposiaľ definované dôvody, kedy vzniká ručenie platiteľa (písmená a) a b) § 69 ods. 14 zákona ostávajú uvedeným nedotknuté).

2.          V prípade, ak sa platiteľ domnieva („vedel alebo na základe dostatočných dôvodov uvedených v § 69 ods. 14 vedieť mal alebo vedieť mohol“) , že daň uvedená na faktúre nebude dodávateľom zaplatená, môže túto uhradiť priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa (a to najneskôr pred doručením rozhodnutia o povinnosti zaplatiť daň platiteľovi ako ručiteľovi). V takom prípade sa ručenie a postup podľa § 69b zákona neuplatní.

Len dodáme, že ak uhradí daň predsa len aj dodávateľ, tento si ju vysporiada ako daňový preplatok.

Samozrejme, novela má podstatne širší záber a dotýka sa aj ďalších právnych predpisov; vyššie uvedené predstavuje opis len jej malej časti, ktorú, z našich skúseností, považujeme pre vás za (v tomto okamihu) najpodstatnejšiu.

Odporúčame v tomto smere zvážiť úpravu svojich vzorových zmlúv, či všeobecných obchodných podmienok a zvýšiť kontrolu svojich dodávateľov pred jednotlivými platbami.

Celé schválené znenie je v súčasnosti dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=502106.

Uvedený zákon bol dňa 27.10.2021 schválený NR SR a podpísaný dňa 08.11.2021 prezidentkou SR, doposiaľ nebol zverejnený v Zbierke zákonov, je však nepochybné, že sa tak stane v najbližšej dobe, keďže jeho plánovaná účinnosť je od 15.11.2021.  

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved