Články

Novinky z Obchodného registra Slovenskej republiky

Napísal(a) Mgr. Peter Neštepný

Mnohí klienti zaznamenali, že vo výpisoch ich spoločností z obchodného registra, ktoré sú verejne dostupné na internetovej stránke www.orsr.sk , v posledných týždňoch pribudli pri menách spoločníkov, akcionárov, štatutárov, prokuristov a pod. znaky:  a/alebo

Tieto znaky indikujú, či sú v obchodnom registri zapísané všetky „identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb“ a nadväzujú na požiadavku doplniť do 30.09.2022 určité identifikačné údaje pri vyššie uvedených osobách, ktoré sa doteraz v obchodnom registri nezapisovali.

V praxi pôjde najmä o:

a) rodné čísla spoločníkov alebo jediného akcionára;

b) identifikačné údaje zahraničných fyzických osôb – napr. konateľov (ak nemajú pridelené rodné čísla, pôjde najčastejšie o čísla pasov alebo identifikačných dokumentov);

c) identifikačné čísla právnických osôb – spoločníkov alebo jediného akcionára (hoci zahraničné právne úpravy nemusia poznať a prideľovať IČO, odporúčame uviesť analogické identifikátory)

V prípade slovenských právnických a fyzických osôb by malo doplnenie prebehnúť automaticky do 31.05.2022, t.j. tieto údaje by si obchodný register mal sám vyžiadať z prístupných slovenských registrov, vykonať doplnenie a následne bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky doručiť spoločnosti oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra.

V prípade zahraničných subjektov musí príslušné podanie urobiť spoločnosť samotná. Pri našich klientov preto v súčasnosti preverujeme stav ich zápisov, a v prípadoch, kde to bude potrebné, ich budeme oslovovať s požiadavkou, aby nám poskytli tie údaje, ktoré nebudú obchodným registrom automaticky doplnené a mohli sme v ich mene uskutočniť príslušné podanie.

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved