Články

Nové povinnosti zamestnávateľov podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Napísal(a) Andrea Vrbovská

Dňa 1. marca 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý zrušil predchádzajúci zákon č. 307/2014 Z. z. V súvislosti s prijatím nového Zákona nastali zmeny v povinnostiach zamestnávateľov na úseku vnútorného systému preverovania oznámení (pôvodne označovaných ako podnetov). Zamestnávateľ je povinný zosúladiť svoj vnútorný systém (ako aj vnútorný predpis upravujúci vnútorný systém preverovania oznámení) s ohľadom na nižšie uvedené v lehote do 30. septembra 2019.

Vnútorný systém preverovania oznámení je povinný pre zamestnávateľov zamestnávajúcich 50 a viac zamestnancov. Zamestnávatelia, ktorí majú menej ako 50 zamestnancov, môžu nižšie uvedené povinnosti plniť na dobrovoľnej báze.

V rámci systému preverovania zostáva zamestnávateľom naďalej povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu (ďalej len „ZO“), ktorej úlohou je plnenie povinností zamestnávateľa na úseku vnútorného systému preverovania oznámení. ZO môže byť zamestnanec alebo tretia osoba. Ak ZO nie je zamestnancom, vyžaduje sa uzatvorenie osobitnej zmluvy medzi zamestnávateľom a ZO.

Zamestnávateľ musí po novom pri výbere ZO zvážiť, či spĺňa odborné predpoklady na plnenie jednotlivých úloh ZO. Tieto predpoklady však Zákon konkrétne nešpecifikuje, mali by však preukazovať, že ZO bude schopná vykonávať svoje povinnosti efektívne, spoľahlivo a riadne. Zákon vyslovene umožňuje, aby ZO plnila aj iné úlohy, pričom zamestnávateľ je v takomto prípade povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.

Zamestnávateľovi vyplývajú zo Zákona nasledujúce nové povinnosti a obmedzenia:

 • povinnosť umožniť ZO nezávislé plnenie jej úloh;
 • zákaz postihovať ZO za výkon jej úloh;
 • povinnosť poskytnúť ZO potrebnú súčinnosť na plnenie jej úloh (najmä prostredníctvom poskytnutia prostriedkov, prístupu k osobným údajom a dokumentom);
 • povinnosť zabezpečovať udržiavanie odborných predpokladov ZO;
 • povinnosť uľahčovať podávanie oznámení;
 • povinnosť sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme;
 • povinnosť prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že vnútorný systém preverovania oznámení sa vykonáva v súlade so Zákonom (a to s ohľadom na najnovšie poznatky, náklady opatrení a účel vnútorného systému).

 

Zákon zároveň dáva zamestnávateľom možnosť preverenia oznámenia aj prostredníctvom postúpenia veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. V takomto prípade je ZO povinná vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť aj oznamovateľa.

Podľa vyššie uvedeného je možné uzavrieť/skonštatovať, že vo vzťahu k ZO nový zákon predovšetkým kladie dôraz na jej odbornosť a nezávislosť pri preverovaní oznámení a tomu zodpovedá aj uloženie nových povinností zamestnávateľovi.

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

 • Pon-Pia
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

PRAHA

 • Pon-Pia
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved