Články

Lex Ukrajina - zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín

Napísal(a) Mgr. Dagmar Gmitterová

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine spôsobenou ozbrojeným konfliktom, Slovenská republika prijala isté opatrenia s cieľom zjednodušiť uplatnenie odídencov z Ukrajiny na pracovnom trhu a súčasne tromfne reagovať na ukrajinskú krízu v oblasti zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia. Medzi tieto prijaté opatrenia patrí zákon č. 92/2022 o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine účinný od 30. marca 2022 a zákon č. 55/2022 o niektorých opatreniach vzhľadom na situáciu na Ukrajine dátumom nadobudnutia účinnosti 26.02.2022 (tzv. Lex Ukrajina). V súvislosti s prijatými zákonmi dochádza k zmenám v nižšie uvedených zákonoch:

·         zákon č. 480/2002 o azyle;

·         zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov;

·         zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení;

·         zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení;

·         zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme;

·         zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

V zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle štátni príslušníci Ukrajiny môžu požiadať o udelenie dočasného útočiska, ktorého cieľom je uľahčiť zamestnávanie vojnových utečencov z Ukrajiny a pomôcť odídencom získať rýchly prístup k ponukám na Slovensku. Status dočasného útočiska sa potvrdzuje dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky. Tento doklad do 29. marca 2022 obsahoval označenie „ODÍDENEC“. Od 30. marca 2022 doklad o tolerovanom pobyte obsahuje označenie „DOČASNÉ ÚTOČISKO“. Štátny príslušník Ukrajiny s dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky sa môže na Slovensku zamestnať, a to na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo môže byť dočasne pridelený na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Účelom tohto štatútu je možnosť zamestnávateľa zamestnať takúto osobu aj bez povolenia na zamestnanie. Uzatvorenie pracovného pomeru alebo dohody s osobou, ktorej bolo udelené dočasné útočisko, sa nelíši od uzatvorenia pracovného vzťahu s občanom Slovenskej republiky. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca „odídenca“ s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplývajú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, a to spôsobom zrozumiteľným pre zamestnanca. Zamestnávateľ osoby, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko, má v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť predložiť informačnú kartu miestne príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 7 pracovných dní od začiatku a skončenia zamestnávania tejto osoby spolu s kópiou pracovnej zmluvy alebo uzatvorenej dohody a s kópiou dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky. Vláda SR na rokovaní 16. marca 2022 rozhodla o rozšírení okruhu osôb, ktoré môžu na Slovensku požiadať o dočasné útočisko. Požiadať o dočasné útočisko môžu:

 • štátni občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci;
 • cudzinci, ktorí nie sú štátnymi občanmi Ukrajiny a majú na území Ukrajiny medzinárodnú ochranu alebo rovnocennú vnútroštátnu ochranu udelenú pred 24. februárom 2022 a ich rodinní príslušníci, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022;
 • cudzinci, ktorí nie sú štátnymi občanmi Ukrajiny a majú na území Ukrajiny trvalý pobyt udelený pred 24. februárom 2022 a nemôžu sa vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny alebo regiónu pôvodu.

Osobám, ktorým je udelené dočasné útočisko, patrí nárok na základnú zdravotnú starostlivosť a nárok na dávku v hmotnej núdzi.

Na Slovensku je aktuálne akútny nedostatok pracovnej sily, či už v dôsledku demografie, odlivu pracovnej sily do zahraničia za lepšími platovými podmienkami alebo nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Aktuálne je na Slovensku približne 92 000 pracovných pozícií, ktoré sú vhodné aj pre občanov Ukrajiny. O veľkú časť z nich slovenskí občania nemajú záujem. Ide najmä o pracovné miesta v gastrosektore a cestovnom ruchu, ktoré boli najviac postihnuté pandemickými vlnami a zamestnávatelia už tieto pracovné miesta nedokázali obsadiť. V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine dochádza k tomu, že Ukrajinci pomáhajú slovenskému trhu práce a pozitívne dopĺňajú nerovnomernú demografickú štruktúru pracovných síl v SR.

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

 • Pon-Pia
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

PRAHA

 • Pon-Pia
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved