Články

Novela zákona o cestnej doprave: Digitálne platformy a zdieľaná ekonomika v doprave

Napísal(a) Andrea Vrbovská

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 06.12.2018 zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („Novela“).

Novela by mala prispieť k vytvoreniu primeranejších predpokladov a k celkovému zjednodušeniu podmienok na podnikanie a prevádzkovanie taxislužby tak, aby čo v najväčšej miere odrážali potreby praxe a zároveň by mala prispieť k vytvoreniu účinných mechanizmov kontroly podnikania v taxislužbe. Cieľom Novely je zamedzenie potenciálnych nelegálnych praktík pri podnikaní v taxislužbe. Novela reaguje aj na súčasné výdobytky modernej technológie (tzv. zdieľanú ekonomiku) a jednou z najdôležitejších noviniek, ktoré prináša, je právna úprava poskytovania služieb prepravy osôb prostredníctvom digitálnych platforiem.

Taxislužba / cestná doprava

Novela dôslednejším spôsobom odlišuje pojem prevádzkovanie taxislužby a pojem prevádzkovanie cestnej dopravy. S uvedeným súvisia aj zmeny v podmienkach na prevádzkovanie taxislužby. Niektoré podmienky, ktoré sa doposiaľ vzťahovali aj na prevádzkovateľov taxislužby sa odo dňa nadobudnutia účinnosti Novely budú uplatňovať výlučne na prevádzkovateľov cestnej dopravy. Ide o podmienky týkajúce sa finančnej spoľahlivosti a odbornej spôsobilosti. Tieto podmienky sa zároveň nebudú uplatňovať ani na udelenie koncesie na prevádzkovanie taxislužby. Na udelenie koncesie sa po novom taktiež nebude vyžadovať zabezpečenie stanovišťa a miesta na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby. Naopak, ako podmienky na udelenie koncesie na prevádzkovanie taxislužby pribudnú ďalšie povinnosti ako napr. pobyt, miesto podnikania alebo sídlo v rámci Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte Európskej únie. Predpokladom na udelenie koncesie naďalej zostane bezúhonnosť, ktorá však bude upravená špecificky, pre prevádzkovateľov taxislužby, prevádzkovateľov dispečingu a vodičov vozidla taxislužby. Zmena pri bezúhonnosti nastane najmä v tom, že za bezúhonného sa nebude považovať aj ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin týkajúci sa cestnej premávky alebo poskytovania služieb zákazníkom (pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené) a osoba počas trvania sankcie spočívajúcej v zákaze prevádzkovania taxislužby alebo dispečingu uloženej príslušným správnym orgánom, Bezúhonnosť bude možné preukazovať nie len prostredníctvom výpisu z registra trestov alej výpisom z evidenčnej karty vodiča. 

Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy, Novela už nepočíta s možnosťou predĺženia platnosti koncesie po uplynutí času, na ktorý bola udelená. Z uvedeného možno teda usudzovať, že v prípade, ak uplynie platnosť koncesie (t.j. 10 rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratšiu dobu jej platnosti), bude nutné podať novú žiadosť o udelenie koncesie na prevádzkovanie taxislužby. 

Novela prináša zmeny aj pri podmienkach na vydanie preukazu vozidla taxislužby. Vydanie preukazu už nebude viazané na vek 21 rokov alebo na odbornú spôsobilosť. Vyžadovať sa však bude zdravotná a psychická spôsobilosť na vedenie motorového vozidla. 

V nadväznosti na vývoj technológií poskytuje Novela možnosť vodičom vozidiel taxislužby poslať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom aj prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

Sprostredkovanie služieb prepravy / dispečing

Novela zavádza definíciu dispečingu, pod ktorou sa rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb prostredníctvom vozidiel s obsaditeľnosťou najviac 9 miest vrátane vodiča a to cez telefón, digitálnu platformu alebo iným spôsobom, čo je spôsob ako v súčasnosti fungujú niektoré platformy zdieľanej ekonomiky pri poskytovaní cestnej prepravy.

Podľa Novely sa aj prevádzkovanie dispečingu bude považovať za formu podnikania, na výkon ktorého sa bude vyžadovať koncesia alebo povolenie na prevádzkovanie dispečingu. Prevádzkovatelia dispečingu budú tiež podliehať novým povinnostiam (napr. vypracovať prepravný poriadok, alebo sprostredkovať prepravu výlučne prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby a vozidlami taxislužby, zapísanými v koncesií). Vzhľadom na túto skutočnosť došlo aj k zavedeniu nových iných správnych deliktov prevádzkovateľov dispečingu, ktorých účelom je vynucovanie dodržiavania právnych predpisov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v súčasnosti populárne sprostredkovanie prepravy osôb prostredníctvom rôznych mobilných aplikácií a počítačových programov, sa s nadobudnutím účinnosti Novely bude považovať za dispečing a teda v prípade, ak budú prevádzkovatelia takýchto aplikácií resp. služieb chcieť pokračovať v sprostredkovaní prepravy osôb legálnym spôsobom, budú musieť splniť podmienky na prevádzkovanie dispečingu a dodržiavať s tým súvisiace zákonné povinnosti, inak im môže byť uložená pokuta.

Novela sa ďalej dotýka povinnosti prevádzkovateľa taxislužby označiť vozidlo taxislužby svietidlom s nápisom TAXI, a to aj inou ako žltou farbou.

Orgány dozoru

Orgánom dozoru sa rozšíria právomoci v tom zmysle, že budú oprávnený overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosti upravené zákonom o cestnej doprave a vyžadovať poskytnutie najmä dokladov, písomností, informácií, údajov, vysvetlení a vyjadrení vo vzťahu k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom. Colné orgány budú zároveň oprávnené kontrolovať aj označenie a vybavenie vozidla taxislužby.

Vedúci dopravy

Novelou sa zmenia aj ustanovenia týkajúce sa vedúceho dopravy v cestnej doprave. Tieto zmeny súvisia s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009. Prevádzkovateľ cestnej dopravy bude musieť vymenovať aspoň jedného vedúceho dopravy, ktorý je skutočne spojený s podnikom (napr. zamestnanec, vlastník, správca). Vedúcim dopravy za splnenia podmienok upravených v danom nariadení bude môcť byť aj osoba, ktorá s podnikom nie je skutočne spojená.

 

Novela bola dňa 11.12.2018 podpísaná prezidentom Slovenskej republiky a nadobudne účinnosť dňa 01.04.2019.

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved