Články

Bude dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti účinnejší?

Napísal(a) Marek Bugan

Prípady, keď nebola pacientom správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, nie sú ojedinelé a často sa nevyhnú ani pozornosti médií.

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti môže mať fatálne následky, ktoré môžu viesť až k smrti pacienta, preto by mali existovať efektívne a účinné prostriedky na predchádzanie takýmto situáciám a tiež prostriedky nápravy, ktoré rodinám dotknutých pacientov prinesú aspoň čiastočné zadosťučinenie vo forme vyvodenia zodpovednosti za zanedbanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Kto na Slovensku vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti?

Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti  vykonáva podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou (v texte ďalej ako „Úrad“).

Na akom podklade Úrad vykonáva dohľad a rozhoduje?

Vo všeobecnosti podklad pre rozhodnutie pozostáva zo zdravotnej dokumentácie podľa zákona o zdravotnej starostlivosti a z vyhodnocovania elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke, a to osobou oprávnenou na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou na základe poverenia. Zdravotná dokumentácia obsahuje napríklad údaje o chorobe osoby, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných a podaných humánnych liekov a podobné informácie.

Podkladom pre rozhodovanie Úradu sú aj ďalšie informácie, ktoré sa líšia v závislosti od toho, či je dohľad vykonávaný na diaľku alebo či sa vykonáva na mieste.

Dohľad na diaľku

Pri dohľade na diaľku je dohľad vykonávaný aj získavaním a vyhodnocovaním informácií a dokumentov o dohliadanom subjekte, ktoré môžu byť Úradu predložené napríklad na základe jeho písomnej žiadosti. Medzi ďalšie podklady môžeme zaradiť informácie a dokumenty, ktoré sú uvedené v hláseniach, výkazoch či v iných podkladoch, ktoré sú Úradu predkladané zo zákona.

Uvedený výpočet je pomerne všeobecný a  Úrad tak oprávňuje k prístupu k širokému okruhu dokumentov a informácií.

Dohľad na mieste

Dohľad na mieste je, na rozdiel od dohľadu na diaľku, o niečo interaktívnejší. Tento dohľad sa vykonáva priamo u dohliadaného subjektu a vykonávajú ho zamestnanci Úradu a iné prizvané osoby na základe poverenia Úradu. Pre ľahšiu orientáciu ich môžeme nazvať aj osobami oprávnenými na výkon dohľadu.

Odbornosť osôb oprávnených na výkon dohľadu je zabezpečená podmienkou, že aspoň jedna z nich musí mať odbornú spôsobilosť v pracovných činnostiach, v ktorých sa dohľad vykonáva, a taktiež 5-ročnú  odbornú zdravotnícku prax v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na zabezpečenie nezaujatosti týchto osôb k dohliadanej veci, zákon ustanovuje podmienky na predchádzanie zaujatosti, pričom v prípade ich naplnenia budú takéto osoby z výkonu dohľadu vylúčené.

Podkladom pre rozhodovanie Úradu budú aj informácie, ktoré osoby oprávnené na výkon dohľadu získali od dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov. Osoby oprávnené na výkon dohľadu sú za týmto účelom oprávnené napríklad k vstupu do priestorov, v ktorých dohliadaný subjekt vykonáva svoju činnosť, požadovať písomnosti, dokumenty, vysvetlenia, vyjadrenia či iné písomné a ústne informácie týkajúce sa predmetu výkonu dohľadu alebo zistených nedostatkov.

Rozhoduje Úrad aj na základe informácií získaných od rodinných príslušníkov osôb, ktorým mala byť poskytnutá zanedbaná zdravotná starostlivosť?

Zákon takúto možnosť nepredpokladá. Z uvedeného dôvodu Úrad k svojmu rozhodnutiu spravidla použije informácie, ktoré mu poskytol dohliadaný subjekt, a to v rozsahu, ktorý si Úrad vyžiadal.

Rodinný príslušník podľa zákona nespadá pod účastníkov konania o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Dokonca môžeme povedať, že zákon rodinných príslušníkov v tejto časti vôbec nespomína.

Z uvedeného je zrejmé, že aj keď Úrad pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou disponuje pomerne širokými oprávneniami na riadne zistenie skutkového stavu, tak tento skutkový stav zisťuje len z pohľadu jednej strany – strany, ktorá pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mohla pochybiť.

Môžeme očakávať nejakú zmenu?

Aktivita a odhodlanie rodinných príslušníkov osôb, ktorým bola nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť, aktivita médií a iných osôb, ktoré majú záujem na spravodlivejšom výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, vyústili do verejnej diskusie, ktorej cieľom je úprava súčasných právnych predpisov a lepšie nastavenie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

K problematike sa vyjadril aj predseda vlády Slovenskej republiky, Peter Pellegrini, a to na tlačovej besede konanej  26. apríla 2019. Na tlačovej besede prisľúbil prijatie viacerých opatrení, ktoré majú napomôcť k vyriešeniu tejto situácie. Medzi tieto opatrenia majú patriť (i) možnosť poškodenej rodiny vyjadriť sa ku konaniu o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou; (ii) spravodlivé potrestanie tých, ktorí zanedbali zdravotnú starostlivosť; a (iii) čo najjednoduchšie domáhanie sa spravodlivosti pre rodinných príslušníkov dotknutých osôb.

Momentálne prechádza medzirezortným pripomienkovým konaním novela Trestného zákona, ktorou sa má zaviesť nová skutková podstata trestného činu – trestný čin falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie, avšak tejto problematike, ako aj novele zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zavedeniu tzv. „klinického auditu“ budeme venovať osobitnú pozornosť v ďalšom článku.

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved